Miljö

Tillsammans får vi det gröna bränslet att flyga!

Fly-green-Fund

Fly Green Fund är en nystartad ekonomisk förening med målet att lägga grunden för en marknad för bioflygbränsle i Norden. Tunga svenska aktörer som flygplatsägaren Swedavia och flygbolagen SAS och Malmö Aviation har redan anslutit sig. Fly Green Fund samlar flybranschen, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att tillsammans verka för att öka efterfråga på bioflygbränsle för att få ned kostnaderna för den samma.

Vi ser också stora möjligheter för lokal tillverkning i Norden av det bioflygbränsle som den nordiska flygindustrin behöver. Råvarorna finns redan runt knuten.
Vi ser det som en nordisk fördel att produktion av bioflygbränsle, till skillnad mot fossilt bränsle, inte kommer att bli lönsamt att producera centralt och skeppa ut i världen. Däremot blir det lönsamt med lokal tillverkning.

För flygplanen och dess motorer är det ingen skillnad om jetbränslet tillverkas av bioråvaror eller fossila råvaror. Idag är det främst använd frityrolja som används som råvara. Det finns redan flera projekt, bland annat här i Norden, som tittar på tekniska lösningar för att istället för frityrolja använda skogsavfall som råvara.

Hittills har det mest handlat om testflygningar med gott resultat men vi vill ha in bioflygbränslet i den reguljära flygtrafiken.

Därför har vi tagit fram två erbjudanden som gör det möjligt att redan idag flyga med bioflygbränsle för näringslivet, offentlig verksamhet och privatpersoner.

1. Årsavtal


Vi erbjuder företag att själva betala för hela eller delar av kostnaden för att göra sina tjänsteflygresor helt eller delvis på bioflygbränsle. Företaget får en hållbarhetsrapport som visar vilket bränsle de bidragit med och hur mycket det minskat företagets klimatpåverkan. Det är viktigt att komma ihåg att bränslet som företaget betalar för används vid flygningar i Norden, men inte nödvändigtvis i de flygningar som görs av företaget.

Det här erbjudandet har vi tagit fram för företag och vi erbjuder det från 1 september 2015.

2. Biobiljett

Under tiden 5 juni till 5 juli kan du som ska till Almedalen göra en tilläggsbetalning på 150 kr för bioflygbränsle. Betalningen gör du via webbsidan (länk).
Efter 5 juli kommer vi att utvärdera Biobiljetten för att se om vi ska lansera en liknande tjänst för samtliga destinationer under hösten igen.

Vi är Fly Green Fund

Vi är fly green fund


 

Europas första tankanläggning för bioflygbränsle invigs i Karlstad

bio jet fuel

Karlstad Airport är den första flygplatsen i världen med en stationär tankanläggning för bioflygbränsle. Torsdagen den 26 juni invigs anläggningen och den första reguljära flygningen i Sverigegörs med bioflygbränsle. Efter årsskiftet 2014/2015 kan alla plan som åker från Karlstad tankas med miljövänligt bränsle.

Anläggningen är den första stationära tankanläggningen för bioflygbränsle i Europa och kanske i hela världen, säger Thorbjörn Larsson, vice president på Statoil Fuel & Retail Aviation.

Karlstad Airport är en miljöcertifierad flygplats. Karlstads kommun äger och driver flygplatsen och har ställt tydliga miljökrav i sina ägardirektiv.

–Att vi genom högt ställda miljökrav och en driven flygplatschef nu kan presentera flygbiobränsleanläggningen är fantastiskt. På lång sikt hoppas vi att detta kommer att medverka till en minskning av det globala koldioxidutsläppet från flyget, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande i kommunstyrelsen i Karlstads kommun.

Fond för klimatkompensation

Bioflygbränsle är 3-4 gånger dyrare än vanligt flygbränsle och merkostnaden är i dag ett hinder för flygbolag att kunna tanka miljövänligt.

Nu har SkyNRG, holländskt företag som utvecklar branschen för bioflygbränsle och Statoil Fuel & Retail tagit initiativ till en lösning i form av en fond för klimatkompensation. Fonden ska inledningsvis täcka mellanskillnaden mellan vanligt flygbränsle och bioflygbränsle och på sikt även stötta forskning. Företag, offentliga aktörer och privatpersoner kan bidra till fonden genom klimatkompensation.

– Vi är väldigt glada för att tillsammans med Statoil Fuel & Retail Aviation kunna göra den här satsningen. Karlstad har potential att bli en stor producent och föregångare för användning av hållbart flygbränsle, säger Dirk Kronemeijer, CEO SkyNRG.

Tillgång på bioflygbränsle

I Karlstadsregionen finns världsledande kompetens inom massa- och pappersteknik och här samverkar cirka 100 företag i klustret Paper Province.

– Vi ser att det finns möjlighet att utnyttja skogens resurser mer effektivt genom att bättre ta till vara på restprodukter, bland annat för framställning av bioflygbränsle, säger Maria Hollander vd för klustret Paper Province.

Stort engagemang både nationellt och internationellt

– IATA är mycket glada över att Karlstad Airport nu kan erbjuda bioflygbränsle till reguljärflyg. Det är ett stort steg framåt – hittills har biojetbränsle bara kunnat erbjudas vid enstaka flygningar. Karlstadsregionen har dessutom stora möjligheter att utveckla biobränsleproduktionen, säger Thomas Roteger, Assistant Director, Aviation Environment – Technology, International Air Transport Association (IATA).

– BMI är mycket stolta över att vara delaktiga i den första reguljärflygningen från Sverige med bioflygbränlse. Vi hoppas att Karlstads satsning blir en förebild för miljövänliga flygningar i resten av Europa, Ian Woodley, Board Director, BMI.

Region Värmland och Trafikverket är också med och delfinansierar projektets strategiska delar.

– Det Karlstad flygplats gör ser vi som ett unikt, nödvändigt och spännande projekt, säger Rami Yones luftfartstrateg på Trafikverket.

10 fakta om flygbränsle och Karlstad Airport
KSDarprt.Föregångare

marke-F-14001-17021


Om miljöarbetet

Karlstad flygplats började byggas 1995 och stod klar två år senare. Inför byggnationen fanns det ett aktivt motstånd till flygplatsen och dess placering i närheten av en vattentäkt. Motståndet har hjälpt till att få en så miljöanpassad flygplats som möjligt när man i grunden driver en miljöstörande, men samhällsnyttig verksamhet.

Miljöcertifierad

På Karlstad Airport arbetar vi aktivt och strukturerat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 för att minska vår miljöpåverkan. Vi är även miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Årliga miljörevisioner ställer höga krav på vårt miljöarbete i form av miljösäkrade anläggningar, rutiner och instruktioner. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Miljöfakta

Verksamheten vid Karlstad Airport ger utsläpp till mark, vatten och luft. Omgivningen påverkas även av ljud/buller från flygtrafiken. Genom provtagningar och mätningar arbetar vi för att minimera påverkan.

Den miljöpåverkan som orsakas av Karlstad Airports egen verksamhet utgörs av utsläpp till luft från fordon, brandövningar, drivmedelshantering mm. Vidare sker utsläpp till vatten från bland annat en egen reningsanläggning vid Karlstad Airport.

Avisning av flygplan

Vintertid måste flygplanen avisas och detta görs med hjälp av att en varm blandning av glykol och vatten sprutas på planen som står på plattan utanför terminalen. Överbliven vätska som hamnar på plattan sugs upp med en sopsug och töms i ett ledningsdike som mynnar i en glykoldamm. Kvarvarande vätska på plattan sköljs med hjälp av regnvatten mot ledningsdiket och rinner till glykoldammen. Snö som är förorenad med glykol placeras på en speciell snöplatta där smältvattnet rinner ner i en uppsamlingsbrunn för vidare transport till glykoldammen.

Avisning av bana

För att planen skall kunna starta och landa måste det vara bra bromsvärden på rullbanan. Banan får inte saltas som en vanlig väg då inte planen tål saltet därför måste andra medel användas. På Karlstad Airport används i första hand mekanisk bearbetning med våra maskiner som plogar, sopar och blåser bort snö och is, därefter sandas banan vid behov. Vid svår väderlek i form av underkylt regn och svår isbildning på banan används ett kvävebaserat gödningsmedel, Urea, för att få bra bromsvärden och detta inträffar mellan 0-4 ggr/år.

Alla kemikalier som läggs ut på rullbanan måste samlas upp och tas omhand och rullbanan är därför byggd för detta ändamål. Rullbanan inklusive veckade skuldror (75 x 2516 m) har försetts med tät beläggning och konstruktionen med skuldror förhindrar att föroreningar hamnar utanför den asfalterade delen. När urea läggs ut på banan samlas det upp i dagvattenbrunnar i skuldrans veck och leds till en damm på 12000 m3. Automatisk provtagning på utgående vatten sker ständigt och tas ut i form av dygns- och veckoprov som lämnas in till laboratoriet för analys. Karlstad Airport är en av få flygplatser med ett uppsamlingssystem för kemikalier som läggs ut på banan.

Rening av förorenat vatten

Till våren/sommaren renas det glykol- och ureaförorenade vattnet biologiskt genom tillsats av fosfor, syre och värme. Regelbundna vattenprovtagningar visar hur reningen fortskrider och när vattnet är rent.

Brandövningar

All personal som arbetar kring flygplanen är även utbildade brandmän. För att kunna upprätthålla sina kunskaper har flygplatsen en brandövningsplats på området. Övning sker på en övningsmodul som är placerad på en betongplatta. Under första kvartalet 2015 kommer en konvertering av övningsbränsle ske, från flygfotogen till gasol. Karlstad Airport kommer därmed att få en modernare övningsplats där föroreningar i släckvattnet minimeras. Vid övning med skum som släckmedel samlas skumrester upp i en tank. Skumresterna skickas sedan på destruktion.

Grund- och ytvatten

För att säkerställa att inga föroreningar når grund- och ytvatten tas prover i 9 grundvattenhål och 3 vattendrag i området runt flygplatsen upp till 4 ggr/år. På dessa provplatser kan en förorening upptäckas och åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare spridning.

Buller

För att minska bullerstörningar är det viktigt att flyget följer fastställda flygvägar i luften. Flygvägarna har fastlagts i tillstånden med utgångspunkt från att tätorterna Karlstad, Kil, Forshaga, Deje, Skåre, Edsvalla och Vålberg ska utsättas för minsta möjliga störning. Alla flygmaskiner har en transponder som sänder ut en radarsignal och tidpunkt, flyghöjd, flygplanstyp, flightnummer och destination registreras. Varje kvartal kontrolleras alla plan för att säkerställa att de flugit rätt.

Laddare för elbil

På vår korttid/dygnsparkering som är belägen utanför terminalbyggnaden, innanför bommen, har vi installerat stolpar med eluttag för laddning av elbil. Laddstolparna är belägna mitt på parkeringens östra sida och det finns 6 st tillgängliga platser. Bilägaren ansluter sin egna laddkabel i ett normalt jordat uttag i laddstolpen. Uttagen är avsedda för långtidsladdning och ger 10A/230V max. Kostnaden för el till laddning av elbil bjuder vi på, man betalar alltså endast ordinarie p-avgift för denna parkering.

Miljömål och miljöpolicy

Miljöplanen är flygplatsledningens instrument för att åstadkomma en ständig förbättring ur miljösynpunkt. När miljömålen tas fram skall hänsyn tas till lagar och andra krav och flygplatsens miljöaspekter. Hänsyn skall också tas till tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav, tillämplig lagstiftning samt synpunkter från intressenter ex. hyresgäster/operatörer, passagerare, grannar, organisationer mm. Karlstad Airport tar också stor hänsyn till miljöpolicyn som utgör grunden för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn kan du läsa längre ned på sidan.

På Karlstad Airport har vi under flera år arbetat hårt med att minska vår energiförbrukning. Vi har termofotograferat våra byggnader för att minimera energiförlusterna, ändrat rutiner, bytt till LED-belysning, behovsstyrt ventilation mm. Under 2012 bytte vi även vårt värmesystem från el till bergvärme. Åtgärderna har inneburit att vi under perioden 2005-2013 minskat vår energiförbrukning med över 40%! Under 2014 har vi byggt 2 hangarer. Dessa värms huvudsakligen upp med luftvärmepump för att hålla nere energiförbrukningen i förhållande till ökad uppvärmd volym. Vi kommer att fortsätta att följa teknikutvecklingen och försöka minska vår energiförbrukning ytterligare.

Vi arbetar även med ett projekt sedan ett år tillbaka för att öka den biologiska mångfalden på stråkytorna runt landningsbanan på flygplatsen. Markområdena runt flygplatsen har visat sig gynna känsliga växter och insekter som kräver hävd och näringsfattiga marker. Vi slår ytorna en gång/år och samlar upp och transporterar bort gräset.

Under kommande år kommer vi att försöka hitta ett alternativ till vårt fordonsbränsle och vi kommer också att arbeta för att minska mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier som används på flygplatsen. Kemikalierna kommer att tas bort eller ersätts med en miljövänligare produkt där det är möjligt.

För mer information kontakta:
Katrin Persson, miljösamordnaren på Karlstad Airport
katrin.persson@karlstad.se, tel  054-540 77 08

Karlstad Airports Miljöpolicy