Avvikelsehantering

Verksamhetsledningssystemet utgör grunden för ledningen av Karlstad Airport. En del av verksamhetssystemet är drifthandboken. Stor tyngd i verksamheten ska läggas på kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Ett verktyg i kvalitetssäkringen utgörs av avvikelserapporteringen.

Flygplatschefen ansvarar för att rapporteringssystem och rutiner finns för att hantera säkerhets-, drift- och miljöavvikelser. Systemet och rutiner ska motivera alla att vilja rapportera. Rapport ska skrivas av envar som orsakar eller observerar något onormalt avseende flygsäkerhet, luftfartsskydd, drift, yttre miljö, arbetsmiljö eller övriga avvikelser från normal drift. Syftet med rapporteringen är att uppmärksamma och åtgärda fel och brister för att undvika ett upprepande.

För att systematiskt ta hand om avvikelser använder flygplatsen en webblösning. Formuläret hittar du på https://www.qoms.se/nyaAvikatorn/anon_input.php?flygplats=45.

Så här fungerar det:

  • Fyll i formuläret i tillämpliga delar (du kan vara anonym om du önskar).
  • Klicka på Spara; formuläret sänds automatiskt till registratorn som diarieför din rapport och sänder den vidare till en handläggare.
  • Handläggaren åtgärdar rapporten och bevakar ärendet tills det är avslutat och åtgärd vidtagen.
  • Som rapportör får du en återkoppling under ärendets handläggning
  • Om ärendet klassas som en flygsäkerhetsstörning eller störning mot luftfartsskyddet skickas en störningsrapport av flygplatsens flygsäkerhetskoordinator/säkerhetschef till Luftfartsstyrelsen. I flygplatsens kvalitetsuppföljning skall alltid säkerheten prioriteras.